Udtagning af blodprøver til blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test
  

 
 


1. Få patientens blodtype bestemt i god tid. Kontrollér i InterInfo via Cosmic om blodtypen allerede kendes i Region Syddanmark.

2. Ved bestilling af BAC-test på en patient som ikke har en blodtype registeret i ProSang, ændrer KIA bestillingen til blodtypebestemmelse. Der vil ikke blive givet telefonisk besked om dette.

Det er den behandlende afdelings ansvar (opslag i InterInfo) at sikre, at der foreligger gyldig BAC-/BF-test på patienten forud for en evt. transfusionskrævende procedure.

3.
Til blodtypebestemmelse skal der fremsendes én blodprøve i et 5 ml EDTA rør
Til BAC-/BF-test fremsendes én blodprøve i et 5 ml EDTA rør.

Blodprøver til blodtypebestemmelse og til BAC-/BF-test skal være udtaget uafhængigt af hinanden, det vil sige ved to komplette og uafhængige patientidentifikationer. Dette anser KIA for opfyldt, når blodtypebestemmelse og BAC-/BF-test er baseret på separate rekvisitioner og hver sin prøvetager i BCC.
Prøvetagningen bør normalt udføres ved to indstik, men dette er i sig selv ikke et ufravigeligt krav.
Reglen om 2 rekvisitioner må kun fraviges, når der anvendes katastrofenummer.


4. Før prøvetagning udskrives prøvetagningsblanket, og rør mærkes med etiketter med navn og personnummer.

5. Herefter udføres venepunkturen.

6. Ved blodprøvens udtagelse (dvs. ved patientens side), sikres identitet mellem patient og data på prøverøret ved direkte og tydeligt at spørge patienten om dennes navn og personnummer og sammenholde oplysningerne. Såfremt patienten er ude af stand til at svare, må identiteten sikres via patientarmbåndet suppleret med identifikation ved pårørende eller klinisk personale, der med sikkerhed kender patienten.

7. Efter udtagelse af prøven skal prøvetagers AD-login angives i feltet, Prøvetager i BCC (vejledning findes i INFONET, OUH, Rekvirering i BCC-Web under punkt 2.6.6, Kliniker). Det behøver ikke være prøvetager selv der lægger denne information i BCC. Er identiteten på patienten sikret ved udpegning, kan dette dokumenteres i Cosmic.
NB: Registrering af prøvetagers identitet i BCC er en forudsætning for at prøven/ rekvisitionen godkendes i KIA.

Husk angivelse af prøvetagningstidspunkt i BCC mhp. korrekt udløbstidspunkt for BAC/BF-test.

BAC-/BF-test er gyldig i 4 døgn fra prøvetagningstidspunkt (udløber 4. dag kl. 23.59).

Er der krav om BF-test (ved irregulære blodtypeantistoffer), bør erytrocytkomponenter bestilles i god tid.


 Opdateret: 2019 10 02